Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktionen
Sidan uppdaterades: 2019-10-03 14:56

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Aktuella stipendier - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier

 


Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2019-10-03

 

5 OKT 
Cancerfonden

 • Fellowship för ovarialcancerforskning
 • Forskarskola
 • Postdoktortjänst
 • Junior Investigator Award
 • Junior Clinical Investigator Award
 • Senior Investigator Award
 • Senior Clinical Investigator Award

Cancerfonden
 

 

7 OKT
Göteborgs universitet - Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Bidrag för forskningsvistelse vid utländskt lärosäte. Bidraget skall göra det möjligt för disputerade lärare/forskare med tillsvidareanställning inom fakulteten, att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering.
Utlysning
 

7 OKT
Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning

Bidrag till forskningsprojekt som är av värde för svensk oljeväxtodling.
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

 

 

7 OKT 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Inbjudan att föreslå mottagare av Anders Elofsons Medalj som delas ut till framträdande företrädare för forskning och försök, upplysning och information samt praktisk verksamhet inom följande områden: betes- och vallfrågor, fröodling samt frökontroll rörande vallväxter.
KSLA

 

9 OKT
Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsens universitets- och högskolestipendier för läsåret 2019/2020

Stipendium kan tilldelas student på grundnivå eller avancerad nivå, som

 • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
 • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasiet inom stiftet
 • är mindre bemedlad
 • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Utlysning Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsen

 

10 OKT 
Stiftelsen Promobilia - Projektanslag

Stiftelsen ger främst bidrag för utveckling av hjälpmedel för rörelsehandikappade men har också understött forskningen av förståelsen av läs- och skrivsvårigheter.
Stiftelsen Promobilia
 

 

14 OKT
Stiftelsen Samariten

Bidrag ges som forskningsanslag eller stipendiemånader (1-3 mån) till forskningsprojekt inom barnsjukvård.
UtlysningStiftelsen Samariten


15 OKT
SLFF:s författarstipendium
Författarstipendium för läromedels- och kurslitteratursförfattare.
Du kan söka SLFF:s författarstipendium om du som läromedelsförfattare, ensam eller tillsammans med någon annan, har offentliggjort minst ett läromedel avsett för förskola, skola, gymnasium eller högskola och som kopierats i Sverige, Norge eller Finland 2019 eller tidigare.

 Utlysning

15 OKT 
Svensk Båtutbildnings stipendium för ökad sjösäkerhet

Vi vill genom stipendiet komma närmare en nollvision för förolyckade till sjöss i Sverige. Därför ger vi en person eller organisation möjlighet att få ta del av de medel Svensk Båtutbildnings stipendium möjliggör samt en kostnadsfri utbildning till Kustskeppare.
Svensk Båtutbildning AB

 

15 OKT 
L´Amitié Franco-Suédoise - Stipendier för studier i Frankrike

Stipendiet ”Chambre Linné” för studier i Grenoble. Föreningen erbjuder ett rum - ”Chambre Linné” – att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble och ett stipendium på 20 000 SEK som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är cirka 415 Euro/mån. Stipendiet är avsett för svensk medborgare, som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning.
Utlysning Blankett
 

 

15 OKT 
Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Studiestipendier till unga heltidsstuderande kvinnor på högskolenivå. Ansökningstid: 15 aug –15 okt. 
Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

 

15 OKT 
Ottarfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.
Ottarfonden

 

15 OKT
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

Stiftelsen beviljar ett mindre antal stipendier i individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena.
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

 

15 OKT
Stiftelsen Anna Ahrenbergs Fond

Göteborgsstipendier för gästforskare. Syftet är att möjliggöra för i Göteborg verksam forskare att inbjuda kollega vid annat universitet utanför Sverige att vistas här under minst två månader.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs Fond

 

15 OKT 
Bertil & Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik

Stiftelsens syfte är att främja forskning och utbildning i belysningsteknik.
Stiftelse för belysningsteknik

 

15 OKT 
Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg

Stiftelsens ändamål är att främja scenkonstforskning och konstnärligt utvecklingsarbete.
Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg

 

15 OKT
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

Anslag till medicinsk forskning: dels psykiatri, dels barn och ungdomar med funktionshindereller kronisk sjukdom av somatisk eller psykisk natur. Ansökningsperiod: 15 sept - 15 okt 2019.
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

 

15 OKT 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Stipendier för examensarbeten. Examensarbetet skall ligga inom ramen för stiftelsens ändamål, svensk naturvård, och ges till studerande som arbetar med den obligatoriska examensuppgiften i grundutbildningen (mastersnivå).
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

 

15 OKT 
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Du som är upphovsperson/författare till läromedel eller kurslitteratur kan ansöka om SLFF:s författarstipendium.
SLFF

 

 

15 OKT
Svelands stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning till gagn för djurhälsa ur såväl ett etiskt som ett medicinskt perspektiv.
Svelands stiftelse

 

 

15 OKT
Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom det internmedicinska området.
Stiftelseansökan.se

 

 

15 OKT 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn.

 • Ekonomiskt stöd till doktorand eller postdok inom temat landsbygdens värden, utveckling och potentialer med fokus på byggnader
 • Ekonomiskt stöd till doktorand eller postdok inom hortikultur för studier utomlands

KSLA

 

15 OKT 
Heineken Prizes 2020

Biennial awards for internationally acclaimed scientists and scholars. These international prizes, worth $ 200,000 each, reward outstanding achievement in the fields of:  Biochemistry and Biophysics / Cognitive Science / Environmental Sciences / History / Medicine.
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
 

 

17 OKT
The Nordic-Russian Cooperation Programme in the Nordic countries 
Nordisk-rysk utlysning för förstudie om samproduktion mellan forskare och lokala urbefolkningssamfund i Arktis.
NordForsk

 

18 OKT 
Midander-Lönnstipendiet 2019

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet till den sökande som har skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.
Utlysning Centrum för rättvisa

 

 

20 OKT 
Svensk-danska kulturfonden

Stipendium från Helsingborgsfirmaet Evers & Co:s fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. 
Svensk-danska kulturfonden

 

20 OKT
Folksam - Forskningsstiftelsen

Forskningsstiftelsen stödjer forskning inom områden som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. I år prioriteras forskningsprojekt som bidrar till att öka kunskapen kring barns hälsa, hälsofrämjande forskning inom vägtransportområdet och idrottsskador.
Folksam

 

22 OKT 
Nordic Research Infrastructure (RI) Hub

Ny utlysning för Nordic Research Infrastructure Hubs.
NordForsk

 

 

22 OKT 
Toyota Design Competition 2020

Baggage handling at airports could do with a proper makeover. This is the theme of our fourth design competition, and it’s open to design students and graduates from all over the world. 
Toyota

 

25 OKT
Stiftelsen för arkitekturforskning

ARQ finansierar forskningsprojekt inom samhällsbyggande, arkitektur och design. Stipendium kan ges för examensarbeten inom Teknik och Design.
ARQ


25 OKT 
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

 • Stora forskningsstipendiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul - 36 000 kr
 • Mindre stipendium för forskning i Turkiet och östra Medelhavsområdet - 12 000 kr
 • Stipendium i turkologi - 12 000 kr 

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

 

28 OKT 
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsen har till ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som var allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning.
Sveriges advokatsamfund

 

30 OKT 
Stiftelsen Petersenska Hemmet

Stipendier till kvinnliga heltidsstuderande som är högst 40 år. Stipendierna kan avse utbildningar av många slag-inte minst konstnärliga. Studierna skall vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket.
Ansökningsperiod: 15 sept - 30 okt.
Stiftelsen Petersenska Hemmet

 

31 OKT
Kerstin Hejdenbergs stipendium
Kerstin Hejdenbergs stipendium delas årligen ut till doktorander inom barnallergologisk forskning. Ändamålet är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient.
Ansökningsperiod: 1 - 31 oktober.
Kerstin Hejdenbergs stipendium
 

31 OKT
Visbyprogrammets utlysning av bidrag för utresande svenska experter. Bidrag kan också sökas i syfte att forska, studera kurser på grund-/masternivå eller göra praktik.
Ansökningsperiod: 1 - 31 oktober.
Visbyprogrammet

 

31 OKT 
VOLVO RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATIONS

Study Visit Grants 2019. The VREF invites PhD students and researchers in early stages of their career to apply for a Study Visit Grant to be supported with up to SEK 30 000.
VREF

 

31 OKT 
Lendifys fintech-stipendium

Lendify delar ut 10 000 kronor till den uppsats som på bästa sätt belyser intressanta infallsvinklar, möjligheter eller problem inom fintech.
Lendify AB

 

31 OKT 
GreenMatch Stipendium 2019

Ett stipendium på 5000 kr till dig som är student med intresse för miljö och hållbarhet.
Greenmatch

 

31 OKT
Expertvalet Stipendium 2019

Stipendium på 5 000 kr för studerande med intresse för företagande och entreprenörskap.
Expertvalet

 

31 OKT 
Talouteni.fi

Scholarship for Nordic Students Going Abroad. All participants must be enrolled at an accredited Nordic post-secondary educational institution within 2019.
Talouteni.fi

 

31 OKT 
Pattern Breaker Scholarship

Scholarship for students breaking the mold. For instance it could be a person who breaks free from a stressful childhood and creates a better life for him- or herself.
Lånio.dk

 

31 OKT 
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

31 OKT 
Njurfonden

Bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt information om njursjukdomar.
Njurfonden

 

31 OKT 
BERTEBOS Stiftelse

Projektanslag och Stipendier. Fysisk person som ägnar sig åt forskning, eller studier, inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi vid högskola eller universitet kan söka medel.
BERTEBOS Stiftelse

 

31 OKT
Kerstin Hejdenbergs stipendium
Forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient.  Ansökningsperiod: 1 okt - 31 okt.
Astma- och Allergiförbundet

 

 

31 OKT 
Stiftelsen syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendium samt forsknings- ochreseanslag till läkare och vetenskapsmän understödja undersökningaroch arbeten för bekämpande av de svåraste folksjukdomarna.
Stiftelseansökan.se

 

 

31 OKT 
Anders Walls Landsbygdsstipendium

Stipendiet syftar till att stimulera och uppmuntra enskilda unga entreprenörer och nyskapare, kvinnor och män, i 20–30-årsåldern, till insatser för utveckling av näringslivet på landsbygden, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.
KSLA

 

1 NOV
Gudrun Malmers stiftelse

Arbetar du inom förskola, grundskola, gymnasium och/eller vuxenutbildning? Vill du bedriva forskningsbaserade projekt som bidrar till matematikundervisningens utveckling? Då kan du söka stipendium.
Gudrun Malmers stiftelse

 

1 NOV
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

 • Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning – forskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige. Anslag kan sökas av såväl forskare som verksamma jord- och skogsbrukare.
 • Stiftelsen SLO-fonden –  ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet.

KSLA

 

 

1 NOV
Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostatacancer och bröstcancer

Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer.
Utlysning

 

 

1 NOV
Stiftelsen Fredrik Bachmans Minnesfond

Stiftelse har till ändamål att inom landet främja forskning kring vägbyggnad;

 • forskning i modern teknik att bygga vägar, genom hållbara, trafiksäkra och miljöanpassade metoder som gärna tar hänsyn till vår historia, kultur och omkringliggande landskap.
 • forskning om Sveriges vägar ur historiskt perspektiv, deras användning och betydelse för landets utveckling och uppkomsten av samhällen, byggnadsmetoder och dragningar m.m.

Utlysning

 

5 NOV
Hakon Swenson Stiftelse

Stiftelsens syfte är att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet, samt bidra till kunskapsspridning inom dessa områden.
Hakon Swenson Stiftelse

 

5 NOV
Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

Stipendier för unga dansare. Stipendiet gäller för utlandsstudier och ges till utövare av danskonst upp till 30 års ålder.
Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

 

13 NOV 
NordForsk

The new programme will promote high-quality interdisciplinary research that combines and integrate skills from multiple disciplines. The first call for proposals under the Nordic Programme for Interdisciplinary Research has a budget of NOK 120 million.
NordForsk

 

15 NOV
Freedomstipendiet

Ett stipendium till dig som ska skriva en uppsats inom privatekonomi eller liknande inom finans. Stipendiet är tänkt att finansiera litteratur, studieresor eller liknande för att på så sätt ge möjlighet att göra ett mer djupgående arbete än vad som annars hade varit möjligt.
Freedom Finance Kreditservice AB

 

15 NOV
Henry og Astrid Møllers Fond

Legater kan søges til følgende formål:

 1. Støtte til unge svenske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Danmark og unge danske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Sverige.
 2. Støtte til konkrete videnskabelige forskningsprojekter indenfor hjerte- og øjensygdomme.

Arnfred Advokatanpartsselskab

 

15 NOV
Otovo - Solstipendiet

Stipendie på 10 000 SEK till miljöintresserad student. Du kan söka stipendiet om du:

 • Studerar heltid eller halvtid och engagerar dig i hållbarhet
 • Motiverar ditt intresse för hållbarhet

Otovo

 

 

15 NOV
Amelia Earhart Fellowship

Women of any nationality pursuing a Ph.D./doctoral degree who demonstrate a superior academic record in the field of aerospace-applied sciences or aerospace-applied engineering are eligible to apply.
Zonta International Foundation

 

20 NOV
Nordic societal security in light of the emerging global and regional trends

Ny utlysning om samhällssäkerhet med fokus på växande globala och regionala trender.
NordForsk

 

 

26 NOV
Ragnar Söderberg postdoctoral fellowship in law

Grants for postdoctoral fellowships in law, with the possibility for a research stay abroad. The foundation encourages applications from researchers that are not yet established in Sweden. Application period:
29 October – 26 November 2019.
The Ragnar Söderberg Foundation

 

29 NOV
Folkuniversitetet Göteborg

Ett stipendium för att främja fri kunskap. Alla grupper som bedriver studiecirklar i Västra Götalands, Hallands eller Värmlands län är välkomna att ansöka om tre stipendier på vardera 10 000 kr.
Folkuniversitetet Göteborg

 

30 NOV
Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond - Intresseanmälan

Kompetensutvecklingspriset: 500 000 kr till framtidens innovationer. Stiftelsen vill främja den träfiberbaserade industrins utveckling, förnyelse och konkurrenskraft.
Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond

 

30 NOV 
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 • Studerande - i Sverige boende barn eller ungdoms vård och uppfostran och deras utbildning vid högskola, universitetet eller liknande officiell anstalt
 • Forskningsanslag - klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.

Ansökningsperiod: 1 okt-30 nov.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

1 DEC
Trendhim-stipendiet

Trendhim offer a scholarship for students studying marketing, fashion, sales, IT, trade, or management. The scholarship is roughly 21000 sek.
Trendhim

 

1 DEC
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv

Stipendier för resor till Japan för studier av japanskt samhällsliv. Stipendierna är individuella och riktar sig till svenska medborgare  för två veckors till tre månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige.
Japanstiftelsen

 

1 DEC 
Skrivarstipendium från Hasselbladstiftelsen

Ett skrivarstipendium för naturvetare till Villa Martinson i Jonsered under maj månad.
UtlysningHasselbladstiftelsen

 

 

1 DEC 
Bertil Settergrens fond

Eleven skall ha studentexamen eller fått slutbetyg från program vid Hvitfeldtska gymnasiet som ger allmän behörighet till studier vid universitet eller högskola i Sverige.
Hvitfeldtska gymnasiet

 

 

3 DEC
SSF - Bidrag för forskningssamarbete med Taiwan

SSF avsätter 30 miljoner kronor för några rambidragsprojekt där vardera involverar 4-6 forskargrupper från Sverige och Taiwan under en period av 5-6 år. Utlysningen syftar till att stimulera bilateral, samverkande tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella kvalitet inom områdena naturvetenskap, ingenjörsvetenskap eller medicin med förutsättningar att förbättra samhället.
SSF

 

 

15 DEC
Dirk Derrick Car & Truck Accident Injury Scholarship

A $1,000 Scholarship For Those Affected By Auto Accidents. Students applying must submit an essay where you explain, present, inspire, or otherwise convince us as to why you deserve to win this scholarship.
Derrick Law Firm

 

 

15 DEC 
Utlandsstudier.se

Stipendiet ska sökas för heltidsstudier, minst fyra veckor,  som påbörjas under 2020 på en skola utomlands (college, universitet eller språkskola).
Utlandsstudier.se

 

31 DEC
Stiftelsen Familjen Först

Under år 2019 prioriterar stiftelsen ansökningar inom följande två områden:

 • genusfrågor i relation till barn och familj; kritisk belysning av genusteorier och genuspedagogik
 • frågor om barns tidiga utveckling sett i ett familjeperspektiv, särskilt anknytning.

Ansökningar sker löpande.
Stiftelsen Familjen Först

 

31 DEC
Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena inom områdena avfallshantering och återvinning, på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår.
Avfall Sverige

 

31 DEC
Stiftelsen Alvins fond

Fonden delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd. Både enskilda personer och lokala-/regionala och nationella föreningar och organisationer kan söka bidrag.
Naturvårdsverket

 

31 DEC
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen - Forskningsprojekt/resor

Stipendier till forskningsprojekt/resor till doktorander. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län.
UtlysningKungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

31 DEC
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen - Doktorandstipendier

Stipendiebeloppets storlek är 120 000 kr för ett år (10 000 kr/månad) skattefritt. Stipendiet kan enbart sökas från 3 månad upp till 1 år. Behörig sökande är den studerande som är antagen till doktorandutbildning i ämne organiserat inom de humanistiska eller utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet.
Utlysning Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

15 JAN 
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag inom följande områden: Humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik, Naturvetenskaper – inbegripet medicin, Konst och litteratur. Ansökningsperiod: 1 okt – 15 jan 2020.
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

 

15 JAN
Irisstipendiet

Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t.ex. inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande. Kvinnliga innovatörer och uppfinnare är en annan grupp av intresse för stiftelsen, dock stödjer vi ej kommersiell verksamhet. Ansökningsperiod: 1 okt – 15 jan 2020. 
Irisstipendiet

 

1 FEB  
PRECIS uppsatstävling

Skriver du uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap vars ämne ryms under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg? Anmäl din uppsats till PRECIS uppsatstävling och visa upp dina resultat för branschen– och ta chansen att vinna 15.000 kr som är priset för den bästa uppsatsen.
PRECIS

 

15 FEB 
Systembolaget - Juniorstipendium

Syftet med stipendiet (50 000 kr) är att stimulera, främja och stärka svensk alkoholforskning som bedrivs inom det humanistiska, samhälls- och folkhälsovetenskapliga vetenskapsområdet. Stipendiet riktar sig till forskare som är i början av sin akademiska karriär, och avhandlingen ska inte vara äldre än tre år. Ansökningsperiod för 2020 års stipendium är 15 december 2019 - 15 februari 2020.
Systembolaget

 

15 FEB 
Systembolagets kunskapspris

Priset går till en enskild alkoholforskare eller en forskargrupp för en betydande insats för alkoholforskningen och som bidragit, eller kan bidra, till att minska alkoholskadorna för individer, grupper och samhället. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras. Nomineringen för 2020 pågår 15 december 2019 - 15 februari 2020.
Systembolaget

 

2 MARS
IVAs HANS WERTHÉN STIPENDIER

Stipendiet avser ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.Mstudier i en kvalificerad internationell miljö. Stipendiet är på 100 000–200 000 kronor. Du skall vara cirka 25–35 år och ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap
eller ekonomi/juridik. Ansökningsperiod:13 jan - 2 mars 2020.
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

 

13 APRIL 
Study a Master's in Europe Scholarship

The scholarship (€5000 ) will be awarded for the fall/autumn semester of 2020 and is open to students from any country who will be studying a master’s degree abroad at a European university or school.
educations.com

 

 

15 MAJ
Skyltmax stipendium

Har du en lösning på klimathotet, en idé som förenklar människors stressade vardag eller kanske kan underlätta livet för en småbarnsförälder? Då kan du söka Skyltmax stipendium. Din idé kan vara en fysisk produkt, tjänst eller en kombination av dessa, en metod eller process.
Skyltmax

 

30 JUNI
Medisera stipendiet

Ett stipendium på 5000 kr som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling. Med Medisera stipendiet vill vi uppmuntra främst studenter runt om i Sverige att utveckla hälsoområdet.
Medisera
  


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Handelsrådet har också möjlighet att bevilja forskningsmedel löpande men då handlar det oftast om infrastrukturprojekt eller särskilt initierade projekt som framkommer i dialog tillsammans med Handelsrådet.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till arrangerandet av olika sorters vetenskapliga möten som konferenser, seminarier, workshops samt till att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2019-10-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?