Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2017-04-11


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

11 APRIL
Uppsala universitet - Åbergssons stiftelse

Stipendier om sammanlagt 320 000 kr  för kvinnliga juris studerande vid rikets universitet som visat begåvning och intresse för juridik. Stipendierna är i första hand avsedda för forskarstuderande.
Utlysning Announcement

 

12 APRIL
The Swedish Bank Research Foundation

BFI supports academic research on financial institutions and markets. Personal scholarships for PhD students for up to one year at a time and grants to cover certain expenses directly associated with the research. In order to stimulate applied banking research. The Foundation also welcomes applications from post-doc researchers that conduct well-qualified academic research within the research field.
The Swedish Bank Research Foundation

 

13 APRIL 
Greta och Einar Askers Stiftelse - Forskningsanslag och stipendium

Stiftelsen har till ändamål att främja den kliniska forskningen samt utvecklings- och utredningsarbete vid Göteborgs Universitet. Detta syftar i första hand till en bättre medicinsk, psykisk och social återanpassning av den handikappade och i andra hand tillgodose de intressen som kan framträda hos gruppen behövande handikappade vid sådan anpassning.
Utlysning

 

 

 

14 APRIL 
Stiftelsen Gerda Boëthius Minnesfond

Stipendier för vetenskapliga undersökningar inom  följande områden: konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd.
Zornmuseet

 

14 APRIL
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt inom transplantationsområdet. Projekten skall bedrivas vid institutioner i Sverige.
Gelinfonden

 

15 APRIL
Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

Projektbidrag riktar sig till institutioner/organisationer som bedriver forskning och utbildning inom belysningsteknik, medan stipendier ges till enskilda personer som bedriver studier och andra aktiviteter inom belysningsteknik.
Belysningsstiftelsen

 

15 APRIL 
Mellansvenska Handelskammaren i Gävle

Yngre personer som är födda och/eller uppväxta i Gävle är välkomna att söka resestipendier. Stipendierna är avsedda för utlandsstudier/-praktik inom ämnesområden med anknytning till handel och industri.
Mellansvenska Handelskammaren i Gävle

 

15 APRIL
Ottarfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.
RFSU

 

15 APRIL
Stiftelsen Petersenska Hemmet

Stipendium kan utdelas till kvinnlig studerande med avslutad grundutbildning. Högst 40 år. Heltidsstudier, Studierna ska vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. 
Stiftelsen Petersenska Hemmet

 

15 APRIL 
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

 • Projektansökan inom stiftelsens satsningsområde för åren 2017-2020: Unga vuxna, ett öppet samhälle, social integration och kritiskt tänkande.
 • Ett smärre antal stipendier för individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena.

Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

 

15 APRIL
Göteborgs Biologiska Förening

Stipendier (à 2000 kr) till personer som förtjänstfullt genomfört kortare vetenskapliga studier eller projekt. I första hand är det gymnasister och studenter som kommer i fråga.
Göteborgs Biologiska Förening

 

15 APRIL
IFs stiftelse för farmacevtisk forskning

Stiftelsen utlyser nu ett belopp om max 200 000 kr för ett antal stipendier för studerande på grundutbildningsnivå som under max 5 veckor sommaren 2017 vill arbeta med projekt på akademisk institution eller företag.
Apotekarsocieteten

 

17 APRIL
Guldtummen

Vet du en person eller en organisation som har gjort något bra för Göteborgs studenter? I så fall ska du nominera dem till Göteborgs studenters stora pris: Guldtummen!. Nominering och motivering skickas till: guldtummen@spionen.se

 

 

18 APRIL
Stiftelsen Idéer för Livet

Stiftelsen stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening eller offentliga sektorn.
Stiftelsen Idéer för Livet

 

18 APRIL 
Strålsäkerhetsmyndigheten

Medel för forskning inom området radioaktivt avfall.
Strålsäkerhetsmyndigheten

 

 

20 APRIL
Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande

Stipendium delas i första hand ut till två kategorier av sökande:

 • personer med avklarad akademisk grundexamen som vid utländsk läroanstalt vill studera på högre akademisk nivå (masters- eller doktorsnivå)
 • personer som är engagerade i eget företagande och vill förkovra sig inom sin bransch genom specialstudier av något slag utomlands.

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse

 

24 APRIL
The Fulbright Commission

Grants for Graduate Study in the United States for Academic Year 2018-19. Applications will be accepted in all fields, except medicine (not including Public Health or medical research), dentistry, and veterinary medicine.
AnnouncementThe Fulbright Commission

 

24 APRIL 
ARQ Stiftelsen för Arkitektur 

ARQ finansierar FoU-projekt inom samhällsbyggande, arkitektur och design.
Stiftelsen för Arkitektur

 

 

24 APRIL 
Stiftelsen Erik Wellanders fond

Stiftelsen utlyser stipendier om sammanlagt 280 000 kronor för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.
Institutet för språk och folkminnen

 

25 APRIL
Vinnova

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga. Organisationer från privat, offentlig eller ideell sektor i samverkan med forskare kan söka.
Vinnova

 

25 APRIL 
Handelsrådet

 • Doktorandstipendium - Doktorander som studerar eller har för avsikt att studera handelsrelevanta frågeställningar, har möjlighet att erhålla ett doktorandstipendium från Handelsrådet.
 • Post doc-stipendium - Nydisputerade doktorer som i sitt avhandlingsarbete studerat handel i något avseende, och/eller har för avsikt att fördjupa sig mera i handelsrelaterade frågor, har möjlighet att erhålla ett post doc-stipendium.

Handelsrådet

 

27 APRIL 
Cancerfonden

 • Forskningsprojekt
 • Forskarmånader
 • Planeringsgrupp

Cancerfonden

 

28 APRIL 
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras. Anslag kan utgå till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation. Stiftelsen stödjer inte ren grundforskning. Stiftelsen ser helst att projekten har en tvärvetenskaplig karaktär.
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

 

28 APRIL
Vinnova - Klimatneutral infrastruktur för transport

Med den här satsningen vill Vinnova främja lösningar som minskar klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av infrastruktur för transport. Erbjudandet riktar sig till aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.
Vinnova

 

30 APRIL 
Svenska Spels forskningsråd

Medel till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Medlen avser stöd såväl till doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doktoral period) samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag.
Utlysning Svenska Spels forskningsråd

 

30 APRIL
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stiftelsen stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionshinder.
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

 

30 APRIL
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning kan bidrag ges till:

 • Forskning, som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete och försöksverksamhet
 • Forskning som förbättrar situationen för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

 

30 APRIL 
Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling

Stiftelsens huvudinriktning inom områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad med fokus på hållbarhetsaspekter ligger som bas för inriktning av bidragsgivning.
LBF

 

30 APRIL 
Sveriges Ingenjörer - Miljöfonden

Stöd till miljöforskning, examensarbeten, studier, miljöinformation. 2017 års stipendier prioriterar ansökningar inom området mindre gifter renare varor.
Sveriges Ingenjörer

 

30 APRIL
Stiftelsen Makarna Lindeqvists donation

Studiestöd åt studiebegåvad ungdom (18 - 24 år) som är i behov. Stiftelsens medel får ej användas för grundutbildning eller andra ändamål som åvilar stat och kommun att bekosta. Stipendier utdelas till ungdom som ska utbildas inom något konstnärligt yrke eller utföra examensarbete (inom alla ämnen).
Utlysning/ansökningsblankettGöteborgs stad

 

 

30 APRIL 
Göteborgs Stad - Prisa en vardagshjälte eller engagerad göteborgare

Vet du någon som borde prisas för sin insats – ett engagemang för Göteborgs bästa eller som varit modig och tagit ställning för en medmänniska? Då kan du nominera personen till Göteborgs Stads förtjänsttecken eller det nya priset Göteborgs Stads pris till vardagshjältar.
Göteborgs Stad

 

30 APRIL 
Svenska Diabetesstiftelsen

Anslag kan erhållas till forsknings- och utvecklingsarbete med klinisk anknytning och inriktning på diabetes hos barn och ungdomar.
Svenska Diabetesstiftelsen

 

30 APRIL 
De Blindas Vänner

Forskning - verksamhet som syftar till att minska effekter av eller förebygga ögonsjukdomar, utforma nya tekniska hjälpmedel för undersökning av synsjukdomar eller hjälpmedel att användas av synskadade.
De Blindas Vänner

 

30 APRIL 
The Jessie Lokrantz scholarship (2017-2018 academic year)

Who is eligible?

 • Applicants must be American citizens.
 • Applicants must be either resident in the US and attending an accredited Swedish university or resident in Sweden and attending an accredited US institute of higher education.
 • The course of study must be for at least one year.
 • Both female and male applicants are welcome.

Foundation the American Women's Club
 

 

1 MAJ
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Forskningsbidrag

SLFF:s forskningsråd kan dela ut forskningsbidrag med det övergripande syftet att uppmuntra forskning med inriktning mot läromedel i olika former.
UtlysningSLFF

 

1 MAJ
Natur & Kultur

Populärvetenskapliga arbetsstipendier om vardera 100 000 kronor ska främja spridning av forskning och vetenskapliga rön till allmänheten. De fyra arbetsstipendierna kan sökas av forskare, journalister, författare eller liknande.
Natur & Kultur

 

1 MAJ
Natur & Kultur

Natur & Kulturs arbetsstipendier premierar kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. Årligen delar Natur & Kulturs stiftelse ut nio arbetsstipendier på vardera 100 000 kronor.
Natur & Kultur

 

1 MAJ
Estrid Ericsons stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.
Estrid Ericsons stiftelse

 

2 MAJ
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.
MUCF

 

2 MAJ 
Strålsäkerhetsmyndigheten

Medel för forskning inom strålskyddsområdet.
Strålsäkerhetsmyndigheten
 

 

3 MAJ
NordForsk

Call: New instrument for Nordic University Cooperation: Nordic University Hubs. Nordic universities, universities of applied sciences and university colleges that perform research are eligible to apply for funding.
NordForsk

 

4 MAJ
Stiftelsen för Strategisk Forskning - Industridoktorand 2017

SSF avsätter 30 milj kr för satsningen på forskarutbildning till doktor eller till, vilket är nytt för i år – licentiat.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

5 MAJ
StudySoup - Women in Technology Scholarship

StudySoup are offering a $1,000 scholarship to women seeking a career in computer science and/or computer programming, a field they are highly underrepresented in.
StudySoup

 

8 MAJ
Rettigs Konstnärsstipendium 2017

Stipendiesumman är 50 000 kr och tilldelas en konstnär som är verksam i Sverige och som i sitt konstnärskap arbetar med samtidens frågor. Stipendiaten får även ett erbjudande om att genomföra en utställning på Länsmuseet Gävleborg.
UtlysningLänsmuseet Gävleborg

 

8 MAJ
Stiftelsen Serena Ehrenströms Fond för Kräftsjukdomars Bekämpande och Stiftelsen Torsten och Sara Janssons fond

Stiftelserna har som ändamål bl a att stödja forskning om cancersjukdomar.
Utlysning
 

 

9 MAJ 
The Swedish Foundation for Strategic Research

SSF announces SEK 300 million in a national call for proposals for problem-, challenge- or application-driven research projects that meet the highest international scientific standards.
SSF

 

10 MAJ 
Avfall Sverige

Utlysning för utvecklingsprojekt inom avfalls- och återvinningsområdet 2016–2018. Ansöknings-period 2.
Avfall Sverige

 

15 MAJ
Johnny Ludvigsson-prize

The prize winner should be a Nordic citizen and have conducted research in diabetes

 • clinically in children and adolescents and/or
 • epidemiologically on childhood and adolescent diabetes and/or
 • experimentally regarding type 1 diabetes.

The Swedish Child Diabetes Foundation

 

15 MAJ
Svenska kyrkans kulturstipendier

Fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kr inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater. Ansökningsperiod: 15 mars -15 maj.
Svenska kyrkan

 

15 MAJ 
Regionala FoU-medel – Hälsopromotion tandvård

1 miljon kronor att söka för hälsofrämjande projekt.  Syftet är att hitta nya infallsvinklar på förhållandet mellan tandhälsa och folkhälsa. Sökanden kan vara socionom, psykolog, tandläkare eller ha helt andra utgångspunkter och kan vara verksamma hos offentliga och privata vårdgivare, forskningsenheter, organisationer och föreningar lokalt verksamma i Västra Götaland. Ansökningstiden är 15 april – 15 maj.
Utlysning Västra Götalandsregionen - Enhet tandvård

 

15 MAJ
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Stiftelse har till uppgift att ge forskningsstöd inom ämnesområdena skogs- och lantbruksvetenskap, biologi, kemi och fysik även innefattande dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige.
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

 

15 MAJ 
SSMF:s Stora Anslag 2017 - Etableringsstöd till yngre forskare

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser anslag för 4-åriga hel- och halvtidstjänster, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag. Ansökningsperiod: 15 april -15 maj 2017.
UtlysningSSMF

 

16 MAJ
Skolforskningsinstitutet

Forskningsmedel för praktiknära skolforskning 2017. Inriktning för årets utlysning av forskningsmedel: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.
Skolforskningsinstitutet

 

20 MAJ
Ekhagastiftelsen

Stiftelsens syfte är att främja människans hälsa genom att verka för utvecklandet av bättre livsmedel, naturliga läkemedel och läkningsmetoder samt stödja forskning för en sundare livsföring, som i sig kan ha en sjukdomsförebyggande effekt.
Ekhagastiftelsen
 

 

23 MAJ
Vinnova - Datadrivna labb

Vinnova uppmuntrar nu forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer som har en plan för hur man systematiskt kan främja innovationer baserade på data, att söka finansiering i denna utlysning.
Vinnova

 

 

 

24 MAJ 
Gerda Henkel Stiftung

Special Programme Islam, the Modern Nation State and Transnational Movements.
Gerda Henkel Stiftung

 

29 MAJ
Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond

Vetenskap och kultur
 - Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses spridande av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till tryck- och produktionskostnader, symposier samt utställningar.
Kungliga Patriotiska Sällskapet
 

 

1 JUNI
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Forskningsbidrag och Doktorandanställningar. 2017 års ansökningsomgång kommer att behandla ansökningar inom markvård, vattenvård eller växtskydd. Ansökningsperiod: 1 mars - 1 juni.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

1 JUNI
Rudolf Meidner-priset 2017

Priset tilldelas i första hand framstående yngre forskare eller författare av tryckta arbeten, vilka väsentligt bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

 

1 JUNI 
Berit Wallenbergs Stiftelse

 • Finansiering av doktorandtjänster i konst- och kulturhistoria, med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid svenska universitet. 
 • Finansiering av större vetenskapliga projekt inom arkeologi eller konstvetenskap och med tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material företrädesvis till och med 1800-talets slut.
 • Anslag för mindre vetenskapliga projekt inom arkeologi och konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut.

Berit Wallenbergs Stiftelse

 

1 JUNI
Stiftelsen Hästforskning - Skiss

Stiftelsen beviljar medel till forskningsprojekt om hästen och hästnäringen i Sverige och Norge. I år finns 14 miljoner svenska och 7,5 miljoner norska kronor att söka. Stiftelsen Hästforskning har två forskningsområden:

 • Samhällsvetenskap och humaniora
 • Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap

Stiftelsen Hästforskning

 

1 JUNI
Gunvor och Josef Anérs stiftelse 

Anslag i form av stipendier lämnas till vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar. Anslag till festskrifter ges endast undantagsvis.
Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 

6 JUNI
Stiftelsen för Strategisk Forskning

300 miljoner kronor i en nationell utlysning för problem-, utmanings- eller applikationsdrivna forskningsprojekt som uppfyller högsta internationella vetenskapliga standard. Utlysningen ska stimulera tvärvetenskaplig forskning inom cyber- och informationssäkerhet, med relevans för nuvarande eller framtida, svenskbaserad industri och för det svenska samhället.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

7 JUNI
Stiftelsen Helgo Zettervalls fond

Stipendier kan sökas för forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt inom arkitekturens område. Behöriga sökande är bland annat studerande vid tekniska högskolor (eller motsv) som fullgjort den teoretiska delen av studierna, doktorander, forskare, organisationer och praktiskt verksamma.
Utlysning Statens fastighetsverk

 

8 JUNI
Vinnova

Projekt med fokus på utveckling och produktion av biologiska läkemedel med syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft.
Vinnova

 

13 JUNI 
VInnova

 • Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid 
 • Fordons IT-säkerhet och Integritet 
 • Hållbar produktion
 • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
 • Elektronik, mjukvara och kommunikation 
 • Machine Learning  
 • Effektiva och uppkopplade transportsystem 

Vinnova

 

15 JUNI
The Holberg Prize - nominate a candidate

 • The Holberg Prize is awarded annually to scholars who have made outstanding contributions to research in the arts and humanities, social sciences, law or theology.
 • The Nils Klim Prize is awarded annually to a younger Nordic researcher who has made an outstanding contribution to research in the arts and humanities, social science, law or theology.

Holbergprisen - Universitetet i Bergen

 

15 JUNI 
Anna Ahrenbergs Grez-sur -Loing - stipendium

Stipendiet skall främja konstnärlig eller vetenskaplig utveckling för yrkesverksamma konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare i Göteborg. 2017 riktar sig stipendiet till Musiker och tonsättare. Ansökan skall göras under perioden 1 maj – 15 juni.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

15 JUNI
Jeanssons Stiftelser 2017 - Medicinsk forskning

Etableringsanslag till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Ansökningsperiod: 8 maj - 15 juni 2017.
Utlysning Jeanssons Stiftelser

 

15 JUNI
Vinnova

 • Strategiska Innovationsprogrammet BioInnovation 
 • Cirkulär ekonomi

Vinnova
 

 

20 JUNI
Foyen Advokatfirma - Uppsatsstipendium

Om du har skrivit en uppsats på 15 eller 30 hp inom något av rättsområdena,  LOU, entreprenad- och miljörätt kan du söka  stipendium på 15 000 kr.
Foyen Advokatfirma KB

 

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2017

Priset skall tilldelas till den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet. Priset kan endast tilldelas studenter vid Göteborgs universitet.
Utlysning Announcement Andra AP-fonden
The Second Swedish National Pension Fund

 

29 JUNI
Nytt&Nyttigt - Uppsatstävling om innovation

Syftet med Nytt&Nyttigt är att uppmuntra studenter vid svenska universitet och högskolor att skriva uppsatser om innovation och kommersialisering/nyttiggörande.
Nytt&Nyttigt
 

 

30 JUNI
VANBRUUN AB

Ett stipendium till studenter som studerar vid svensk högskola eller universitet för utlandsstudier. Avsikten med stipendiet är att främja utlandsstudier via utbytesprogram.
VANBRUUN AB

 

30 JUNI
Encell Uppsatstävling om livslångt lärande

Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2016 samt vårterminen 2017.
Encell

 

30 JUNI 
SFK-LLKs stipendium 2017

Ett stipendium på 15 000 kr  för bästa examensarbete inom området kvalitet som är relevant för tillämpning inom livsmedel, läkemedel eller kemisk-teknisk industri. Berättigade att delta är studerande vid svenska högskolor och universitet.
UtlysningSvenska Förbundet för Kvalitet

 

30 JUNI
SFK - Olle Jonson-priset

Vinn 20 000 SEK, för bästa examensarbete inom ämnesområdet kvalitets-/ verksamhetsutveckling 2017.Tävlingen gäller att utse innevarande läsårs, 1/7 2016 – 30/6 2017, bästa examensarbete inom ämnesområdet kvalitets-/verksamhetsutveckling.
Utlysning Announcement Ansökan och kriterier Svenska Förbundet för Kvalitet


 

 

3 JULI
Handelns forskningsstiftelses uppsatspris

Ett uppsatspris om 20 000 kr för bästa uppsats om handel. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Handelshögskolan/Centre for Retailing

 

15 JULI
Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists

The Prize is awarded annually to one young scientist for outstanding life science research for which he/she was awarded a doctoral degree in the previous two years. The topic of the entrant's thesis research must be in one of the following categories: Cell and Molecular Biology, Genomics and Proteomics, Ecology and Environment, Translational Medicine.
American Association for the Advancement of Science

 

 

28 JULI
Research Scholarship by EditnPublish 

Submit your candidature for this golden opportunity where an exceptional essay is rewarded and qualifying scholar gets a chance to announce his/her excellence to the world. The topics for the essay can be chosen from the two options shared below:

 • The World I Come From
 • Intellectual Viability

EditnPublish

 


31 JULI 
Zalando - FASHION X TECH

Hur kan tech och mode samverka för att skapa en bättre kunduppelvelse och utveckla e-handelsmarknaden? Fundera kring ämnet och skriv en strukturerad analys på 1500 – 2000 ord. Zalandostipendiet är öppet för alla studenter som är registrerade vid ett svenskt universitet eller högskola.
Zalando

 

 

4 AUG
Svensk sjuksköterskeförening

Doktorandstipendium år 2017 är på en summa av 107 000 kronor. Den sökande ska vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening

 

31 AUG
Konsumentverket

Uppsatstävling för studenter. Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. I uppsatstävlingen för 2017 önskar Konsumentverket gärna bidrag som belyser olika aspekter av hållbar konsumtion.
Konsumentverket

 

31 AUG
Hyresgästföreningen - 2017 års uppsats- och avhandlingsstipendium

Ett stipendium på högst 25 000 kr för en kandidat- eller masteruppsats på temat Boende och integration. För en doktorsavhandling, en licentiatavhandling eller ett vetenskapligt paper på samma tema, utdelas ett stipendium på högst 60 000 kr. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 januari 2017 till 31 juli 2017.
Utlysning

 

 

15 SEPT
Axlagården Hospice - Pris till bästa studentuppsats

Axlagården Hospice i Umeå har beslutat att utdela pris till de examensarbeten som har en tydlig profil mot vård av personer i livets slutskede, är av god vetenskaplig kvalitet och har stor klinisk relevans. Lärare kan nominera uppsatser. Alla lärosäten som bedriver utbildning inom vårdområdet är berättigade att nominera uppsatser.
Utlysning

 

21 SEPT 
The J. O. Nauclér Memorial Foundation

Scholarships are granted for educational purposes or research. To qualify as an applicant, the following prerequisites must be fulfilled:

 • The education/research should lie within the areas of technology or economics and be related to the activities of the Perstorp Group
 • The costs of the education/research exceed the normal cost frame and cannot be covered by a national financial aid program for education (scholarships, loans)

Perstorp AB

 

 

30 SEPT 
Rabattstipendiet 2017

Vi söker Sveriges mest sparsamma studenter. Om du är en av de som lever snålt kan du genom att dela med dig av dina tricks på hur man bäst klarar sig med lite pengar vinna vårt rabattstipendium. Var och en av de tre vinnande stipendiaterna får 3000 kr i månaden i 12 månader. Rabattkalas.se

 

15 OKT
L’Amitié Franco-Suédoise  - Stipendiet ”Chambre Linné”

Föreningen erbjuder ett rum - ”Chambre Linné” – att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble med ett stipendium på 20 000 kr som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är cirka 415 euro/mån. Stipendiet är avsett för svensk medborgare som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning.
Utlysning

 

 

1 NOV
GreenMatch - Stipendium 2017

Ett stipendium på 5000 kronor till dig som är student med intresse för ekologisk hållbarhet.
GreenMatch

 

31 JAN 2018
Brottsoffermyndigheten

En uppsatstävling för studenter kallad "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas och publiceras i en antologi.
Brottsoffermyndigheten

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2017-04-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?